Schunnemunk – West Ridge Trail, NY

Nov 11th, 2018