Galehead Mountain, White Mountains, NH

Total distance: 11.82 mi
Total time: 07:10:31