Galehead Mountain, White Mountains, NH

Aug 11th, 2019